OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας afaiss.com διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η εγγραφή και χρήση της συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από ανήλικους.

Γίνεται η χρήση των όρων «εγγεγραμμένος» και «χρήστης», όπου ο μεν πρώτος εγγράφεται στην ιστοσελίδα με σκοπό να πάρει και να αξιοποιήσει μια διεύθυνση afaiss, ο δε δεύτερος είναι εκείνος που μπαίνει στην ιστοσελίδα για να αντλήσει πληροφορίες από το αρχείο του εγγεγραμμένου. Αμφότεροι αποδέχονται τους όρους λειτουργίας της ιστοσελίδας.

1. Εισαγωγή: Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό την επιχειρηματική δραστηριότητα με την παροχή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία η οποία προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Ενδείκνυται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να αποκτήσουν ένα μόνο afaiss, το οποίο στο εξής μπορούν να δηλώνουν ως διεύθυνση τους. Παραμένει σταθερό εφ όρου ζωής και καθίσταται λειτουργικό όταν επικαιροποιείται το περιεχόμενο του, το οποίο είναι οι διευθύνσεις οι οποίες αποτυπώνονται με οδό, αριθμό, Ταχυδρομικό κώδικα, πόλη και χώρα και οι οποίες εντοπίζονται από τα Google maps.

Tο περιεχόμενο της, εν όλο ή εν μέρει, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής. Οι όροι λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2. Εγγραφή: Για την εγγραφή στην ιστοσελίδα ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία. Μπορούν να εγγραφούν φυσικά και νομικά πρόσωπα με σκοπό την διευκόλυνση τους και για να επιλύσουν τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν κάθε φορά που αλλάζουν διεύθυνση. Αποκτώντας μια διεύθυνση afaiss η οποία μπορεί να είναι αμετάβλητη εφ όρου ζωής, μπορούν να τη δηλώνουν στη θέση ή από κοινού με τη διεύθυνση τους όπως αποτυπώνεται με οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα κλπ. Οι όροι εγγραφής είναι οι ακόλουθοι:

Afaiss με «αναγνωριστικό» ίσο ή μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ψηφίων είναι δωρεάν. Οι επικαιροποιήσεις των διευθύνσεων χρεώνονται. Ο τιμοκατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα.

Afaiss με «αναγνωριστικό» από τρία (3) έως τέσσερα (4) ψηφία είναι έναντι αμοιβής. Αυτοί οι λογαριασμοί έχουν απεριόριστη δυνατότητα επικαιροποιήσεων των διευθύνσεων τους χωρίς χρέωση. Ο τιμοκατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα.

Afaiss με «αναγνωριστικό» δύο (2) ψηφίων γίνεται κατόπιν συνεννόησης.

Μόνο Διεθνείς Οργανισμοί και Ενώσεις, Χώρες, Ενώσεις και Ομοσπονδίες Κρατών μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως αναγνωριστικό τα ονόματα και αρχικά τους. Οποτεδήποτε γίνουν αντιληπτοί λογαριασμοί οι οποίοι παραβιάζουν αυτόν τον περιορισμό διαγράφονται χωρίς ειδοποίηση.

*3. Περιεχόμενο – Ευθύνη:* Η ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει», ο δε εγγεγραμμένος και ο χρήστης ενεργεί «καλή τη πίστη». Η δημιουργία της βάσης δεδομένων γίνεται με την απόλυτη συναίνεση των εγγεγραμμένων, κάθε ένας των οποίων είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία του αρχείου του και την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρεί.

Οι εγγεγραμμένοι απαγορεύεται να συμπληρώσουν τη διεύθυνση afaiss με ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία, να εγκαταστήσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς, αρχεία και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία της εφαρμογής.

Η αντιγραφή δεδομένων απαγορεύεται. Οι χρήστες δύνανται να αντλούν πληροφορίες από το αρχείο διευθύνσεων των εγγεγραμμένων για χρήση μόνο, και σύμφωνα με τους γενικούς όρους που υπάρχουν στην ιστοσελίδα.

Οι εγγεγραμμένοι και οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι *οι διαχειριστές* της ιστοσελίδας δεν υποχρεούνται, ούτε δύνανται να ελέγξουν την ασφάλεια και την ακρίβεια του περιεχόμενου κάθε λογαριασμού, ούτε δεσμεύονται, ούτε παρέχουν εγγύηση, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με αυτό. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση της, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην πληρότητα και εγκυρότητα οποιουδήποτε περιεχομένου της.

Για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους εγγραφόμενους περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων τους, όταν και εφόσον υπάρξουν σχετικές καταγγελίες από τρίτους, για ανακριβείς ή παραπλανητικές καταχωρήσεις.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας, οι διαχειριστές δικαιούνται οποτεδήποτε να τερματίσουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Οι εγγεγραμμένοι ή οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν τους διαχειριστές για κάθε τυχόν ζημία τους. Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται την παραίτησή τους από αυτά.

4. Διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας: Οι διαχειριστές δικαιούνται να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος της ιστοσελίδας, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους εγγεγραμμένους και τους χρήστες.

Θα καταβάλλουν προσπάθειες για τη συντήρηση της, ωστόσο δεν εγγυώνται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά της, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των χρηστών και τα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό ταυτόχρονης ζήτησης ή από άλλες αιτίες.

Οι εγγεγραμμένοι και οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι διαχειριστές δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία τους προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης τους στην ιστοσελίδα, την παύση του συνόλου ή τμημάτων της, την απώλεια περιεχομένου, την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

5. Εφαρμοσμένο δίκαιο: Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

6. Επικοινωνία: Για κάθε ενημέρωση, διευκρίνιση κλπ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους διαχειριστές από το σχετικό πεδίο της εφαρμογής «επικοινωνία».

7. Η χρήση της ιστοσελίδας προυποθέτει την ανάγνωση και αποδοχή εκ μέρους τους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτή αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας afaiss.com